ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящата Политика за поверителност АЙКАП КРИФ ЕАД възнамерява да опише методите за управление на този уебсайт по отношение на обработката на личните данни на потребителите, които имат достъп до него. Това е общо информационно съобщение, предоставено на всички посетители на уебсайта в съответствие с Регламента на ЕС за защита на данните № 2016/679 (ОРЗД) и всички други приложими закони. Ако потребителите решат да се присъединят към инициативата ESG, ще им бъде предоставено конкретно и подробно информационно съобщение в съответствие с членове 13 и/или 14 от ОРЗД, като при необходимост ще бъде поискано специално съгласие за обработването на лични данни.

Администратор на данни

След достъп и консултация на този уебсайт могат да се обработват данни, свързани с идентифицирани или подлежащи на идентифициране лица. Администратор на данни за обработката на събраните лични данни е АЙКАП КРИФ ЕАД (наричано по-долу „АЙКАП КРИФ“) със седалище в България, София 1404, бул. „България“ № 51Б, с ЕИК 175100720 („АЙКАП КРИФ“). Можете да се свържете с администратора на данни на горепосочения пощенски адрес или чрез следния имейл адрес: customercare@icapcrif.com

Място на обработването на данните

Обработването на данни, събрани във връзка с лицата, имащи достъп до уебсайта, се извършва в централното управление на АЙКАП КРИФ, както е съобщено на Гръцкия орган за защита на данните и в съответствие с разпоредбите на ОРЗД и всички други приложими закони. Личните данни се обработват само от специално обучени служители или изпълнители с подходящи технически умения, които са назначени и упълномощени да извършват обработването.

Методи за обработване на данни

Данните ще бъдат обработвани законосъобразно и справедливо, гарантирайки тяхната сигурност и поверителност, съгласно разпоредбите на ОРЗД и всички други приложими закони. Личните данни ще бъдат обработвани с помощта на електронно и във всеки случай автоматизирано оборудване.

Цел на обработването на данни

Потребителските данни могат да бъдат обработвани за:

  1. извършването на операциите е строго необходимо за предоставяне на услугите или инициативите, които могат да бъдат поискани от потребителя, включително навигация в уебсайта;
  2. предоставянето на технологични услуги (помощ и поддръжка от разстояние или на място и др.), включително от специално упълномощени трети страни;
  3. статистическа обработка на обобщени данни, свързани с услугите на уебсайта.

На страниците на уебсайта, където изрично се събират вашите лични данни, ще намерите, когато е необходимо, допълнителни спецификации за поверителност, както и методите за получаване на Вашето съгласие и/или идентифициране на по-нататъшно основание за легитимността на обработването съгласно член 6 от ОРЗД.

Правна основа за обработка на данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на едно или повече от следните условия. По-специално, обработването, извършвано за целите по т. 1 и 2 по-горе, има за свое правно основание необходимостта от изпълнение на исканията за предоставяне на услуга или от участие в инициатива, която е пряко достъпна чрез уебсайта: следователно този вид обработка на данни е строго необходима и свързана с преддоговорна и/или договорна фаза или е предназначена да отговори на конкретно искане съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и като такива, събраните лични данни са необходими. Ако данните не са предоставени, няма да е възможно да се предостави услугата или да се отговори на вашето искане; № 3 по-горе има като правно основание законния интерес на Администратора в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, състоящ се от подобряване на ефективността и проверка на правилното функциониране на уебсайта. Във връзка с това Ви каним също да се консултирате с политиката за използване на бисквитки на уебсайта.

Категории получатели на лични данни

Данните могат да бъдат съобщени на различни категории получатели в съответствие с услугата/инициативата, поискана от клиента на АЙКАП КРИФ. За всяка услуга/инициатива, поискана от клиента на АЙКАП КРИФ, се предоставя специално информационно съобщение с подробности за получателите на личните данни.

Прехвърляне на лични данни

Като цяло данните, предоставени от клиентите на АЙКАП КРИФ, няма да бъдат прехвърляни извън Европейския съюз. Това прехвърляне обаче може да се извърши в съответствие с индивидуалната услуга, предоставяна от АЙКАП КРИФ. За всяка услуга, поискана от клиента на АЙКАП КРИФ, се предоставя специално информационно съобщение с подробности за държавите, в които ще бъдат прехвърлени данните. Ако обаче личните данни се прехвърлят извън Европейския съюз, прехвърлянето ще се извърши в съответствие с разпоредбите на ОРЗД и всички други приложими закони (както ще бъде посочено в информационното съобщение).

Вид на обработваните лични данни

По отношение на данните от сърфирането, компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за работа на този Уебсайт, придобиват, по време на нормалната им работа, някои лични данни, чието предаване е имплицитно за използването на интернет комуникационни протоколи. Тази информация не се събира във връзка с идентифицирани субекти на данни, но поради самото си естество би могла, чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, да позволи идентифицирането на потребителите. Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на компютри, използвани от потребители, които се свързват към Уебсайта, единни адреси за идентификация на ресурсите (URI) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на заявката на сървъра, и други параметри, свързани с операционната система на потребителя и компютърната среда. Незадължителното и доброволно изпращане на имейли на адресите, посочени на уебсайта, включва придобиване на личните данни на потребителя, което е необходимо, за да се отговори на исканията на потребителя.

Предоставяне на данни

Потребителят е свободен да предостави личните данни, необходими, за да се даде възможност на АЙКАП КРИФ да предоставя услуги или да участва в исканите инициативи. Непредоставянето на данните може да доведе до невъзможност на дружеството да предостави исканата информация или услуги.

Период на съхранение на данните

АЙКАП КРИФ съхранява навигационните данни за период не по-дълъг от 18 месеца от последното взаимодействие с уебсайта. За всяка услуга или инициатива, поискана от клиента на АЙКАП КРИФ, се предоставя специално информационно съобщение с подробности за периода на съхранение на данните или за критериите, използвани за определяне на този период.

Бисквитки

За подробности относно използването на бисквитки на този уебсайт, моля, направете справка с Политиката за бисквитките.

Права на субекта на данни

С настоящото ви информираме, че съгласно ОРЗД потребителят може да упражни следните права: правото на достъп до личните си данни, да поиска изменение или заличаване на данните или ограничаване на обработването. Потребителите също имат право да се противопоставят на обработването, както и на правото на преносимост. Освен това потребителите могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като се разбира, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до момента на оттеглянето. Във всеки случай за всяка услуга, поискана от клиента на АЙКАП КРИФ, се предоставя специално информационно съобщение с подробности за правата, които могат да бъдат упражнявани, и начините за упражняването им. В такива случаи можете да упражните правата си, като се свържете с Администратора, като използвате следните данни за контакт: АЙКАП КРИФ ЕАД (наричано по-долу за краткост „АЙКАП КРИФ“) със седалище в България, София 1404, бул. „България“ № 51Б, с ЕИК 175100720 или като пишете до следния имейл адрес: customercare@icapcrif.com. Субектът на данните може също да подаде жалба до Гръцкия орган за защита на данните на следния електронен адрес: За всякакви въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, като изпратите имейл на: customercare@icapcrif.com.