Cribis 22 05 Visualhero Achicirivolgiamo (1)

Synesgy е глобална дигитална платформа за събиране и управление на информация за корпоративна устойчивост, създадена от CRIF, CRIBIS и тяхна мрежа от стратегически партньори по света.

Методологията на Synesgy се основава на международни стандарти, като Дневен ред 2030, Глобалния договор на ООН и Таксономията на ЕС за устойчивост. Чрез платформата Synesgy големи, средни и малки дружества, банки и застрахователи могат да оценят нивото си на устойчивост и да прегледат ESG показателите на своите клиенти и доставчици.

Icona PMI Smes (1)

 

Като част от глобалните вериги, малките и средни предприятия са отговорни за цялата верига на производство. Техен приоритет е прегледът на устойчивото им развитие, за да се установи ефективен процес за управление по веригата за доставки.

Те трябва да прилагат ESG разпоредби, за да получат достъп до т.нар. „устойчиво финансиране“.  Synesgy дава възможност на бизнеса, и в частност на МСП, да оцени устойчивостта си, като идентифицира своите силни страни и области за подобрение, за да стане все по-конкурентоспособен на пазара.

 

Icona Aziende

За големи компании спазване на ESG разпоредбите се развива от необходимо до задължително.

За лидери във веригата за доставки пазарът, глобалните и европейски разпоредби изискват наблюдение и управление на устойчивостта на доставчиците им, чрез прилагане на специфични регулаторни рамки за устойчиво развитие.

Чрез платформата Synesgy лидерът на веригата за доставки може да сравнява и анализира резултатите на своите доставчици от цял ​​свят въз основа на ESG показатели за ефективност. Така те реално получават възможност да подобрят своите доклади за устойчивост. Synesgy е създадена и се основава на комбинация от международно признати методики и има за цел събиране на ESG данни. Глобалната дигитална платформа осигурява ефективно функциониране на веригите за доставки на глобално ниво.

Icona Bancheassicurazioni

 

През 2022 г. Европейският банков орган (EБA) въведе коефициент на зелени активи (GAR), който измерва ангажимента на банките за устойчива трансформация на общите им активи.

Както за банки, така и за застрахователни компании, ESG анализът се превръща в критичен и решаващ компонент при финансови оценки, ръководени от инвеститори, регулатори и корпорации.

Затова е много важно ESG анализи да се извършват чрез попълване на въпросник, позволяващ на финансовите институции да насочват кредитните си продукти към по-устойчиви, отговорни и прозрачни компании.

По този начин компаниите се насърчават не само количествено, но и качествено по въпроси, свързани с устойчивостта, социалната загриженост и корпоративното управление.